Amahai Airport(AHI)

Amahai-Seram Island, Indonesia

Access Road Photo

Access Road
Access Road by Richard Monny