Aguni Airport(AGJ)

Aguni, Japan

粟国空港 Photo

粟国空港
粟国空港 by Makiya