Naha Air Force Base Airport(AHA)

Okinawa, Japan

沖縄空港 Photo

沖縄空港