Naha Air Force Base Airport(AHA)

Okinawa, Japan

夕焼けの芸術 Photo

夕焼けの芸術