Naha Air Force Base Airport(AHA)

Okinawa, Japan

CIMG0317香港航空330-200 Photo

CIMG0317香港航空330-200
CIMG0317香港航空330-200 by utakar61