Naha Air Force Base Airport(AHA)

Okinawa, Japan

那霸機場國際線大廳 Photo

那霸機場國際線大廳
那霸機場國際線大廳 by Makodor