Naha Air Force Base Airport(AHA)

Okinawa, Japan

赤嶺交差点 Photo

赤嶺交差点
赤嶺交差点 by kasuga