Naha Air Force Base Airport(AHA)

Okinawa, Japan

航空自衛隊 那覇基地 Photo

航空自衛隊 那覇基地
航空自衛隊 那覇基地 by kasuga